YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 17 Issue: 2
Year: 2022

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Methodology for Spatial Analysis of Hybrid Renewable Energy Potential [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-26097 | DOI: 10.14744/megaron.2022.26097  

Methodology for Spatial Analysis of Hybrid Renewable Energy Potential

Ahmet Şekeroğlu1, Demet Erol2
1Amasya University Faculty of Architecture, Department of Urban and Regional Planning, Amasya, Türkiye
2Gazi University Faculty of Architecture, Department of Urban and Regional Planning, Ankara, Türkiye

Although the policies of countries have focused on renewable energy production in recent years, the rate of dependence on fossil fuels is quite high throughout the world. The increasing interest in renewable energy has diversified the innovative energy policies of countries. Production based on a single renewable energy source is insufficient against the total energy demand. Hybrid systems, which include dual or more use of renewable resources, combine more than one energy system, meet the energy demand in the region and are promising for the energy strategy of the countries. The research argues that the orientation towards renewable energy should increase, and hybrid energy systems are necessary in terms of continuity of efficiency. The main sources of solar power plant and wind power plant can be variable and intermittent. In terms of sustainability of energy, integrating it with biomass power plants with continuous production in a hybrid way is an important alternative for the continuity of electricity production. The aim of the research is to propose a method for determining potential areas for hybrid power plants based on wind, solar and biomass energy sources in Turkey. In this context, together with the change in scientific knowledge, in terms of urban planning development that tends to make multiple decisions, the prioritization and ranking of potential areas with the VIKOR method, which is based on consensus, has been created according to the Statistical Regional Units Classification (NUTS) Level 2. Evaluation criteria in the method used; The matrix was obtained to cover average wind speed values (m/s), average solar radiation values (kWh/year), energy equivalent of plant, animal, and municipal wastes (TEP/year), decision alternatives, and 26 statistical regions. In addition, the spatial development of renewable energy resources has been mapped with ArcGIS software, which is one of the geographic information systems applications. As a result of the study, while the region with the highest potential in terms of hybrid power plant in Turkey is the Konya-Karaman region located in TR52, it is seen that this region is at the forefront in terms of solar energy, wind energy and biomass installed power in the current situation. Another important result of the study is the parallelism between the existing installed power areas and the results of the VIKOR method adopted in the study, revealing that the method is applicable in spatial planning processes.

Keywords: renewable energy, hybrid power plants, geographic information systems, multi-criteria decision making methods, vikor method


Hibrit Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Mekânsal Analizi İçin Yöntem Önerisi

Ahmet Şekeroğlu1, Demet Erol2
1Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Amasya, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara, Türkiye

Son yıllarda ülkelerin politikaları yenilenebilir enerji üretimine yoğunlaşsa da dünya genelinde fosil yakıtlara bağımlılık oranı oldukça yüksektir. Yenilenebilir enerjiye artan ilgi, beraberinde ülkelerin yenilikçi enerji politikalarını çeşitlendirmiştir. Tek bir yenilenebilir enerji kaynağına bağlı üretim, toplam enerji talebi karşısında yetersiz kalmaktadır. Yenilenebilir kaynakların ikili veya daha fazla kullanımını içeren hibrit sistemler birden fazla enerji sistemini bir araya getirerek, bölgedeki enerji talebini karşılamakta ve ülkelerin enerji stratejisi için umut verici olmaktadır. Araştırma yenilenebilir enerjiye yönelimin artması gerektiği ve verimin sürekliliği açısından hibrit enerji sistemlerinin gerekliliğini savunmaktadır. Güneş enerji santrali ve rüzgar enerji santrali ana kaynakları, değişken ve kesikli olabilmektedir. Enerjinin sürdürülebilir olması açısından sürekli üretimin olduğu biyokütle enerji santralleri ile hibrit bir şekilde entegre edilmesi elektrik üretiminin sürekliliği açısından önemli bir alternatiftir. Araştırmanın amacı Türkiye’de rüzgar, güneş ve biyokütle enerji kaynaklarına dayalı hibrit enerji santralleri için potansiyel alanların belirlenmesinde bir yöntem önermektir. Bu kapsamda bilimsel bilgiye bakıştaki değişimle birlikte, çoklu karar vermeye yönelen kent planlama gelişimi açısından, uzlaşıyı esas alan VİKOR yöntemi ile potansiyel alanların önceliklendirilmesi ve sıralaması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2’ ye göre oluşturulmuştur. Kullanılan yöntemde değerlendirme kriterleri; ortalama rüzgar hızı değerleri (m/s), ortalama güneş ışınım değerleri (kWh/yıl), bitki, hayvan ve belediye atıklarının enerji eş değeri (TEP/yıl), karar alternatifleri ise 26 istatistiki bölgeyi kapsayacak şekilde matriks elde edilmiştir. Ayıca yenilenebilir enerji kaynaklarının mekânsal gelişimi, coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarından olan ArcGIS yazılımı ile haritalandırılarak ortaya koyulmuştur. Çalışma sonucunda Türkiye’de hibrit enerji santrali bakımından en fazla potansiyele sahip TR52’de yer alan Konya-Karaman bölgesi olurken mevcut durumda güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve biyokütle kurulu güç bakımından da bu bölgenin ön sıralarda olduğu görülmektedir. Çalışmanın diğer önemli bir sonucu da mevcut kurulu güç alanları ile çalışmada benimsenen VİKOR yöntemi sonuçları arasında paralellik olması, yöntemin mekânsal planlama süreçlerinde uygulanabilir olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: yenilenebilir enerji, hibrit enerji santralleri, coğrafi bilgi sistemleri, çok kriterli karar verme yöntemleri, vikor yöntemi




Corresponding Author: Ahmet Şekeroğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık Fakültesİ



LookUs & Online Makale