YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Diffrent Social Structures in İstanbul Coasts and Relaitions with the Coasts [Megaron]
Megaron. 2018; 13(3): 442-450 | DOI: 10.5505/megaron.2018.23600  

Diffrent Social Structures in İstanbul Coasts and Relaitions with the Coasts

Berna Sel
Department of Urban and Regional Planning, Yıldız Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

Istanbul has a privileged place among the settlements established around the world in terms of its geographical features. However, immigration from the rural to the city and the rapid urbanization that has taken place have changed the relationship that Istanbul has established with water. Based on this change, the article examines the social, cultural and economic structure of the residents of Istanbul coastal settlements as of 2011. In this review, household surveys conducted in the Black Sea and Marmara coasts of European and Anatolian enclaves and settlements on two coasts of the Bosphorus are used and the findings are defined as spatial. Household surveys were evaluated in two categories; 1) Socio-economic structure: identification of the general profile and demographic components of households. 2) Use of coastal areas: determination of the nature of coastal areas, relationships between user and existing functions. As a result of the evaluation, the following questions were tried to be answered;
1. The coastal regions where the population with different socio-economic structure shows concentration,
2. The population with different socio-economic structure, the coastal area, the coastal use and the coastal perception,
3. Basic characteristics of the physical environment of the coastal areas where the population with different socio-economic structure concentrates.
Although the population living in coastal regions of Istanbul has different characteristics in terms of socio-economical results, it is seen that coastal and coastal relations do not vary much, and that the coastal area of the city has a very weak relation with the coastal area and the perception and expectations related to coastal areas are low.

Keywords: Urbanization, coast; perception of the coast; social structure.


İstanbul Kıyılarında Farklı Toplumsal Yapılar ve Kıyı İlişkileri

Berna Sel
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

İstanbul, sahip olduğu coğrafi özellikleri açısından dünyada su kıyısında kurulmuş yerleşmeler arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Ancak kırdan kente göç ve yaşanan hızlı kentleşme, İstanbul’un su ile kurduğu ilişkinin değişmesini getirmiştir. Makale, bu değişimi esas alarak 2011 yılı itibariyle İstanbul kıyı yerleşmelerinde yaşayanların toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısını irdelemektedir. Bu irdelemede Avrupa ve Anadolu yakalarının Karadeniz ve Marmara kıyıları ile Boğaziçi’nin iki kıyısındaki yerleşmelerde gerçekleştirilen hane halkı anketleri kullanılmakta, bulgular mekânsal olarak tanımlanmaktadır. Hane halkı anketleri iki kategoride değerlendirilmiştir; 1) Sosyo-ekonomik yapı: hane halkının genel profili ve demografik yapı bileşenlerinin tanımlanması. 2) Kıyı alanlarının kullanımı: kıyı alanlarının niteliğinin, kullanıcı ile mevcut işlevler arası ilişkilerin belirlemesi. Değerlendirme sonucunda ise aşağıdaki sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır;
1. Farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip nüfusun yoğunlaşma gösterdiği kıyı bölgeleri,
2. Farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip nüfusun kıyı mekanı, kıyı kullanımı ve kıyı algısının farklılaşıp farklılaşmadığı ve
3. Farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip nüfusun yoğunlaştığı kıyı bölgelerinin fizik mekanın temel özellikleri.
Çalışma sonucunda İstanbul kıyı bölgelerinde yaşayan nüfus sosyo-ekonomik açıdan farklı özelliklere sahip olsa da, kıyı algısı ve kıyı ilişkisinin çok büyük farklılık göstermediği, kentin tüm kıyı bölgelerinde yaşayanların kıyı mekanıyla ilişkisinin oldukça zayıf ve kıyıyla ilgili algı ve beklentilerinin düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, kıyı; kıyı algısı; sosyal yapı.


Berna Sel. Diffrent Social Structures in İstanbul Coasts and Relaitions with the Coasts. Megaron. 2018; 13(3): 442-450

Corresponding Author: Berna Sel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale