YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Determining the impact of horizontal and vertical fins of office facades on visual and thermal comfort [Megaron]
Megaron. 2022; 17(4): 644-657 | DOI: 10.14744/megaron.2022.23356  

Determining the impact of horizontal and vertical fins of office facades on visual and thermal comfort

Gülçin Süt1, Leyla Dokuzer Öztürk2
1Harput Architecture&Engineering, Elazığ, Türkiye
2Department of Architecture, Yıldız Technical University Faculty ıf Architecture, İstanbul, Türkiye

A high degree of transparency is customary in modern building design, and horizontal or/and vertical fins are often employed for shading the building envelope. This study proposes a method to limit horizontal and vertical fin ranges according to current visual and thermal comfort standards. The study was carried out considering a module office room, which is assumed to be located in an office building, and one long wall is transparent. The minimum and maximum fit ranges were determined for four glazing types and seven directions the transparent wall faces (a total of 112 cases). The criteria suggested in the standard EN 17037 have been considered for visual comfort. In the first stage of providing thermal comfort, solar control was implemented to limit the fin range, that is, the annual shading need and solar gain were identified depending on the direction. Afterward, the adaptive comfort method recommended for naturally ventilated spaces in the ASHRAE 55-2017 standard was applied to evaluate the comfort conditions of the fit ranges. The detailed analysis revealed that the optimum direction regarding thermal and visual comfort is south, and the fin type in this direction is horizontal. Vertical fins in the west, east, northwest, and northeast directions provide positive outcomes. The performance of the horizontal and vertical fins is close to each other in the southwest and southeast directions. The results for the module office room can be used to take principle decisions for fit design.

Keywords: horizontal fin, solar control; thermal comfort; vertical fin; visual comfort


Büro cephelerindeki yatay ve düşey çıkıntıların görsel ve ısısal konfor üzerindeki etkisinin belirlenmesi

Gülçin Süt1, Leyla Dokuzer Öztürk2
1Harput Mimarlık&mühendislik, Elâzığ
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Modern bina tasarımında yüksek saydamlık oranı oldukça yaygın olup yapı kabuğunda sıklıkla
gölgeleme amaçlı yatay ve/veya düşey çıkıntılar kullanılmaktadır. Çıkıntıların türlü özellikleri hacim
içindeki görsel ve ısısal konforu etkilemektedir. Bu çalışma güncel görsel ve ısısal konfor
standartlarına göre yatay ve düşey çıkıntı aralıklarının sınırlandırılmasına yönelik bir yöntem
önermiştir. İklim tabanlı verilerle görsel ve ısısal konfor ölçütlerinin analizleri yapılarak uygun çıkıntı
aralıkları belirlenmiştir. Çalışma bir ofis binasında konumlandığı varsayılan ve bir uzun kenarı saydam
olan modül ofis hacmi için yapılmıştır. Saydam duvarın güney, batı, doğu, güneybatı, güneydoğu,
kuzeybatı ve kuzeydoğu olmak üzere yedi yöne baktığı durum, dört farklı cam tipi, yatay ve düşey
çıkıntı için minimum ve maksimum çıkıntı aralığı belirlenmiştir (toplam 112 durum). Görsel konfor ile
ilgili EN 17037 standardındaki günışığı aydınlık düzeyi, kamaşmadan korunma, güneşlenme ve dış
ortamla görsel bağlantı ölçütleri dikkate alınmıştır. Isısal konforun sağlanmasında ilk aşamada çıkıntı
aralıklarını sınırlandırmak üzere güneş denetimi yapılmıştır, yani yöne göre yıllık gölgeleme ihtiyacı ve
güneş kazancı belirlenmiş ve sınırlandırılmıştır. Ardından çıkıntı aralıklarının konfor koşullarını
değerlendirmek üzere ASHRAE 55-2017 standardında doğal havalandırılan mekanlar için önerilen
adaptive comfort yöntemi uyarınca işlem yapılmıştır. Çok yönlü analizler sonucunda ısısal ve görsel
konfor açısından optimum sonucun güney, bu yöndeki çıkıntı türünün yatay olduğu görülmüştür. Batı,
doğu, kuzeybatı ve kuzeydoğu yönlerinde düşey çıkıntılar olumlu sonuç vermektedir. Güneybatı ve
güneydoğu yönlerinde ise yatay ve düşey çıkıntıların performansı birbirine yakın olmaktadır. Bu
çalışmada önerilen yöntem uyarınca ısısal ve görsel konfor koşullarını sağlayacak çıkıntı aralıkları
saptanabilir. Modül ofis hacmine ilişkin sonuçlardan çıkıntı tasarımına yönelik temel ilke kararlarının
alınmasında yararlanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Görsel konfor, ısısal konfor, güneş denetimi, yatay çıkıntı, düşey çıkıntı


Gülçin Süt, Leyla Dokuzer Öztürk. Determining the impact of horizontal and vertical fins of office facades on visual and thermal comfort. Megaron. 2022; 17(4): 644-657

Corresponding Author: Gülçin Süt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale