YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Fashion In Venice1: An Expression Of Modernity [Megaron]
Megaron. 2008; 3(2): 124-136

Fashion In Venice1: An Expression Of Modernity

Nilay Kayaalp
Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture Department Of Architecture, Istanbul, Turkey

The focus of this paper is to study the emergence and the impacts of fashion in the early-modern Venetian society as an expression of modernity. The concept of fashion is studied not only as a mode of dressing but as a social, cultural, economic, symbolic, political, artistic, psychological phenomenon. Fashion is taken as a reason and a result of the
European modernity due to its role in the resolution of the tradition. In the first section, the concept of fashion and its historical evolution and sociological influences are analyzed. Later the development of the textile industry in Europe and its impacts on Mediterranean trade is discussed. The social, political and economic structure of Venice during the 13th and 15th centuries is briefly summarized in the third part. In the final section, the role of fashion in Venetian society, the symbolic meaning of dressing, the economic value of garments, the production and supply channels of textile are analyzed. The changes and transformations taking place in every aspect of life during the early modern period found a way of “(re)presenting” themselves in terms of fashion. The concept of fashion is evaluated not only as a way of dressing but also as a paradigm of modernity including a set of manners and behaviors for being right in a specific time and a specific context.

Keywords: Modernity, Fashion, Textile, Renaissance, Venice.


Fashion In Venice1: An Expression Of Modernity

Nilay Kayaalp
Ytü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Bu araştırmanın amacı moda kavramını erken modern Venedik toplumu bağlamında ele alarak, sosyal ve ekonomik etkilerini incelemek ve moda kavramının modernite üzerinden bir okumasını yapmaktır. Moda sadece bir giyinme şekli olarak değil, sosyal, kültürel, sembolik, politik, sanatsal ve pisikolojik bir etmen olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada, moda kavramının geleneksel olanı çözerek, Batı modernitesinin hem sonuçlarından, hem de sebeplerinden biri olduğu öne sürülmüştür. İlk bölümde, moda kavramının ortaya çıkışı, kısa tarihçesi ve toplum üzerindeki etkileri anlatılmıştır. Daha sonra, Batı Avrupa’da tekstil endüstrisinin oluşumu ve Akdeniz ticareti üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Venedik kentinin
kısa tarihçesi ve 13. ve 15. yüzyıllar arasındaki sosyal, politik ve ekonomik yapısı üçüncü bölümde kısaca özetlenmiştir.
Son bölümde ise moda kavramının erken modern Venedik dünyasındaki rolü ve giysinin sembolik ve ekonomik anlamları, tekstil üretim ve dağıtım süreçleri, kıyafetin farklı kullanım amaçları tartışılmıştır. Bu dönemde hayatın her aşamasında meydana gelen değişim ve transformasyonlar kendilerini moda kavramı altında “temsil edebilmişlerdir”. Ele alınan dönemde kadın modasının değişim ve dönüşümü 1490 ile 1609 tarihleri arasında yapılmış Venedikli kadın portreleri üzerinden ortaya konulmuştur. Bu metinde moda, sadece bir giyim konusu olarak değil, aynı zamanda bir tavırlar ve hareketler bütünü olarak, belirli bir zaman aralığında ve belirli bir bağlam içerisinde doğru olmak olarak ele alınmış ve bir modernite paradigması olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Modernite, Moda, Tekstil, Rönesans, Venedik.


Nilay Kayaalp. Fashion In Venice1: An Expression Of Modernity. Megaron. 2008; 3(2): 124-136

Corresponding Author: Nilay Kayaalp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale