YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Regulation of Urban Space in the Ottoman State: The Case of Istanbul (1820-1900) [Megaron]
Megaron. 2016; 11(1): 1-14 | DOI: 10.5505/megaron.2016.20982  

Regulation of Urban Space in the Ottoman State: The Case of Istanbul (1820-1900)

Ceylan Irem Gençer1, Işıl Çokuğraş2
1Yıldız Technical University, Faculty Of Architecture
2Istanbul Bilgi University, Faculty of Architecture

Starting with the declaration of Tanzimat Firman in 1839, a systematic transformation in different fields, such as administration, law, taxation, property rights, education, urban planning and public works was initiated, which triggered the regulation of urban space as a tool for achieving a modern state. This paper focuses on the formation of urban regulations in the 19th century and questions their reflection in the urban space based on the case of Istanbul, the capital of the Ottoman State. The period between 1820-1900 is chosen, during which nine regulations were enacted concerning the buildings and the streets. During this period, the building regulations were tried to be systematized and following the establishment of the necessary urban administrative bodies, they were able to be applied in some districts in Istanbul. Although the building regulations were enacted with the purpose to transform the whole city, they could only be implemented in certain areas, the most prestigious neighborhoods such as Galata and Pera, due to financial and administrative restrictions.

Keywords: Istanbul history, modernization, Ottoman history, urban history, construction systems, urban regulation


Osmanlı İmparatorluğu’nda Kentsel Mekânın Düzenlenmesi: İstanbul Örneği (1820-1900)

Ceylan Irem Gençer1, Işıl Çokuğraş2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
2İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra yönetim, hukuk, vergi, mülki haklar, eğitim, kentsel planlama ve belediye hizmetleri gibi farklı alanlarda sistematik bir değişim başlamıştır. Bu durum, modern bir devlet oluşumuna bir araç olarak kent mekânını düzenleme sürecini de beraberinde getirmiştir. Bu makale, 19. yüzyılda kentsel düzenlemelerin oluşum süreçlerine odaklanmakta ve İstanbul örneği üzerinden bunların kent mekânındaki yansımalarını irdelemektedir. Bu inceleme için yapılara ve sokaklara yönelik dokuz adet nizamnamenin yayınlandığı 1820-1900 aralığı seçilmiştir. Bu dönemde, yapı düzenlemeleri sistematikleştirilmeye çalışılmış ve gerekli yönetim birimleri kurulması sayesinde İstanbul’un bazı bölgelerinde hayata geçirilmeleri mümkün olmuştur. Her ne kadar yapı düzenlemeleri tüm kente uygulanmak üzere yayınlanmışsalar da, finansal ve idari kısıtlamalar nedeni ile Galata ve Pera gibi belirli bölgelerde gerçekleştirilebilmiştirler.

Anahtar Kelimeler: Istanbul tarihi, modernleşme, Osmanlı tarihi, kent tarihi, yapım sistemleri, kentsel düzenleme


Ceylan Irem Gençer, Işıl Çokuğraş. Regulation of Urban Space in the Ottoman State: The Case of Istanbul (1820-1900). Megaron. 2016; 11(1): 1-14

Corresponding Author: Ceylan Irem Gençer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale