YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Children’s Views about Child Friendly City: A Case Study from Izmir [Megaron]
Megaron. 2016; 11(4): 469-482 | DOI: 10.5505/megaron.2016.20981  

Children’s Views about Child Friendly City: A Case Study from Izmir

Hikmet Gökmen, Burcu Gülay Taşçı
Department of Architecture, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Due to the effects of industrialization, urbanization and correspondingly aroused environmental degradation in this century, children cannot get involved in the urban life sufficiently. A good city is child-centered and child friendly from all aspects. Recently, studies concerning the importance of child participation are carried out for designing child friendly cities. Within this context, this study aims to obtain the views of children about the “child friendly city” via a case study held in three different districts of Izmir. Tools of open-ended questions and drawing tasks are used in obtaining the views.
The case study is planned in two stages. The first stage was held in two schools within the central city of Izmir one with low, and other with high socio-economic data. In these schools, yet there are no works or future plans of district municipalities on the issue of “child friendly city”. The aim in here is to examine the impacts of socio-economic data on perception of children.
The second stage of the study is held in Seferihisar, a peripheral district outside the center of Izmir. Known with its vision of slow city, Seferihisar Municipality has considered the issue of being “a child friendly city” in its strategic plan and accomplished various works relatedly. Within this context, the impacts of municipal works on the perception of children are examined with a mid-level group irrespective of their socio-economic states.
Comparing and later interpreting the results of this dual research, the views of children on “child friendly city” are found out paving the way for evaluation of the children’s views, which enables to take the first step for Izmir to reach the criteria of the child friendly city. The findings of the study involve important data for the future, to be of interest of architects and planners in particular.

Keywords: Child-friendly city, child-friendly environment, children’s right, participation, İzmir-Turkey.


Çocukların Çocuk Dostu Kent Hakkında Görüşleri: İzmir Örneği

Hikmet Gökmen, Burcu Gülay Taşçı
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İzmir

İçinde bulunduğumuz yüzyılda endüstrileşme, tüketim, hızlı nüfus artışı, hızlı kentleşme ve paralelinde gelişen çevresel bozulmanın etkisi ile çocuklar kentsel yaşama yeterince katılamamaktadır. Oysa iyi bir kent çocuk merkezlidir; yani tüm açılardan çocuk dostudur. Son yıllarda kentlerin çocuk dostu tasarlanmasında çocuk katılımının öneminden bahseden çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma da, İzmir’de üç farklı ilçede gerçekleştirilen bir alan çalışması ile çocukların “çocuk dostu kent” hakkındaki görüşlerini almayı hedeflemektedir. Görüş almada araç olarak açık uçlu soru ve resim çalışmalarından faydalanılmıştır.

Alan çalışması iki aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci aşamada İzmir ili sınırları içerisinde yer alan düşük ve yüksek sosyo-ekonomik verilerine sahip iki okulda çalışılmıştır. Bu iki okulun bulunduğu ilçelerde belediyelerin “çocuk dostu kent konusunda henüz hiçbir çalışması ve gelecek planı bulunmamaktadır. Burada amaçlanan sosyoekonomik verilerin çocukların algısında etkisini araştırmaktır.

Alan çalışmasının ikinci kısmında ise İzmir’de il sınırları dışında bir ilçe olan Seferihisar’da çalışılmıştır. Sakin şehir vizyonu ile tanınan Seferihisar belediyesi “çocuk dostu kent” olma konusunu stratejik planı içine almış ve konu hakkında çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu bağlamda bu ilçede sosyo-ekonomik durumu gözetmeden orta düzey sed verilerine sahip bir okul ile çalışılarak belediyenin çalışmalarının çocukların algılarına etkisi araştırılmıştır.

Tüm bu iki araştırmanın sonuçları karşılaştırılarak ve daha sonra birlikte yorumlanarak çocukların “çocuk dostu kent” konusundaki görüşleri ortaya çıkartılmıştır. Çocuk görüşlerinin değerlendirilmesi ile İzmir kentinin çocuk dostu kent kriterlerine uygun hale gelmesi konusunda ilk adım atılmıştır. Çalışmanın sonuçlarının gelecek için özellikle mimar ve planlamacıları ilgilendiren önemli verileri barındırdığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk-dostu kent, çocuk-dostu çevre, çocuk hakkı, katılım, İzmir-Türkiye.


Hikmet Gökmen, Burcu Gülay Taşçı. Children’s Views about Child Friendly City: A Case Study from Izmir. Megaron. 2016; 11(4): 469-482

Corresponding Author: Hikmet Gökmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale