YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
As a Factor of Improving the Life Quality: Measurement of Spatial Safety [Megaron]
Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): 167-176 | DOI: 10.5505/megaron.2018.18942  

As a Factor of Improving the Life Quality: Measurement of Spatial Safety

Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
Department of City and Regional Planning, Yıldız Technical University, Institute of Science and Technology, İstanbul, Turkey

Safety as a major component of providing the life quality, it is essential for community life to live at healthy and prosperity. The population growth which depending on the immigration in the urban area becomes a reason for individuals’ alienation due to become a barrier to reduce creating the strong relationship and to decrease the controllability. Furthermore, the reasons such as the unemployment issue which it is a result of the immigration in the urban area, poverty, shelter issue, getting bigger the gap between social and economic groups to establish the ground to increase of crime and fear of crime. The subject of reducing the crime at urban area, due to correlating with psychology, sociology, criminology and economy fields and also mostly related to urban planning and urban design science’s field. In this study, the necessity of safety for creating the quality livable area, the spatial safety measurements which it would be used at spatial design guide and the implementation techniques were mentioned. The goal of this study is creating awareness at the necessity of safety and at the developing the spatial measurements in order to improve safety and to decrease the fear of crime at urban area. In that study, the broken window theory, the defensible space theory, the rational choice theory, the routine activities theory, the crime pattern theory has been studied and each theory’s spatial measurement has been compared with each other in order to understand the relation of space and safety.

Keywords: Safety, urban design guide; life quality.


Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Bir Etmen: Mekânsal Güvenlik Ölçütleri

Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İstanbul

Yaşam kalitesinin sağlanmasında önemli etmenlerden biri olan güvenlik; sağlıklı ve refah içinde yaşayan bir toplumun olmazsa olmazlarındandır. Kentlerde göçlere bağlı nüfus artışı, ortaya çıkan kalabalık nedeniyle bireylerin birbirlerine yabancılaşmasına neden olmakta, sıkı bağlar kurmasının önüne geçmekte ve denetlenebilirliğin azalmasına sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra kentlere yığılan nüfusun neden olduğu işsizlik, yoksulluk, barınma sorunları ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki uçurumun derinleşmesi gibi sebepler kentsel mekânda suç ve suç korkusunun gelişmesine zemin hazırlamaktadır. Gelişen ve değişen dünyada suçluyu saptama, suçu önleme gibi konularda ilerlemeler kaydedilmekle birlikte dünyada suçun önlenmesine yönelik mekansal düzenlemelerin de geliştiği görülmektedir. Kentsel çevrelerde suç önleme konusu; psikoloji, sosyoloji, kriminoloji ve ekonomi disiplinlerinin yanı sıra mekânla birebir ilişkili olduğundan, aynı zamanda büyük ölçüde kent planlama ve kentsel tasarım bilimi alanlarını da ilgilendirmektedir. Bu çalışmada, kaliteli yaşam alanlarının oluşturulmasında güvenliğin önemi, kentsel tasarım rehberlerinde yer verilecek mekansal güvenlik ölçütleri ve uygulama yöntemlerinin etkisi ortaya konulmaktadır. Çalışmanın amacı, kentsel mekânlarda güvenliği olumlu etkileyecek ve suç korkusunu azaltacak mekansal ölçütlerin saptanması ve güvenlik konularının önemine dikkat çekerek bilinç uyandırmaktır. Söz konusu çalışma; güvenlik sorunlarının azaltılarak yaşam kalitesinin arttırılmasında kentsel tasarımın bir yöntem olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Çalışmada güvenlik konularının mekân ile ilişkisinin anlaşılması amacıyla Kırık Camlar, Savunulabilir Mekân, Rasyonel Tercih, Rutin Aktiviteler ve Suç Deseni kuramları incelenmiş ve her birinin mekân ile ilgili ortaya koyduğu ölçütler birbiri ile karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, kentsel tasarım rehberi; yaşam kalitesi.


Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan. As a Factor of Improving the Life Quality: Measurement of Spatial Safety. Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): 167-176

Corresponding Author: Tuba Koca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale