YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print













A Conceptual Approach to Determine Optimal Pedestrian Comfort Route to Access Urban Public Spaces [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-16023 | DOI: 10.14744/megaron.2020.16023  

A Conceptual Approach to Determine Optimal Pedestrian Comfort Route to Access Urban Public Spaces

Müge Ünal Çilek
Cukurova University Faculty of Architecture, Landscape Architecture Department, Adana, Turkey

Walking is one of the oldest forms of urban transport. The existence of safe, connected, accessible, and well-designed walkable pedestrian routes in urban areas increase the quality of urban life and provides equal opportunities in the use of public spaces. In recent years, accessibility studies have accelerated with the developments in Geographic Information Systems (GIS); however, the number of studies on developing countries is quite low.
The study aims to examine pedestrian comfort route to access district parks in terms of the physical condition of the current pedestrian route. It is also expected to be a guide for decision-makers in the preparation of pedestrian priority transportation plans. One of the most famous parks in Adana’s within the context of 15 minutes walkable routes (800 m) was selected as a study area. The methodology of study comprises four steps. Firstly the evaluation criteria were defined by literature review and were classified into three main factors as accessibility, security, and comfort. Secondly, environmental characteristics of pedestrian routes were gained from survey studies using a walkability checklist. Thirdly, GIS-based Multi-Criteria Analysis (MCA) techniques were applied to evaluate and map the suitability of pedestrian lines, so each criterion was defined as a layer. Finally, the comfortable and suitable pedestrian routes to the urban park were classified for visualization of implicit geographic information. Therefore, we obtain reliable, appropriate and applicable concrete data for future planning strategies. As a result of the study, sidewalks in the secondary roads are low or middle suitability level because there are many physical elements on pedestrian routes which prevent walkability such as the unsuitable location of lighting, electrical panels, trash cans, plant pits, inappropriate pavement materials, etc. On the other hand, sidewalks in the main roadsides are high suitability level in terms of width, suitable location of reinforcement, aesthetics and comfort.

Keywords: Pedestrian Route Comfort, Geographical Information System (GIS), Walkability, Multi-Criteria Decision Making


Kamusal Alanlara Erişimde Optimum Yaya Güzergah Konforunu Belirlemeye Yönelik Kavramsal Bir Yaklaşım

Müge Ünal Çilek
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana, Türkiye

Yürüme, kentsel ulaşımın en eski şekillerinden birisidir. Kentsel alanlarda tüm bireylerin kullanabileceği güvenli, bağlantılı, iyi tasarlanmış konforlu yaya güzergahlarının varlığı kentsel yaşam kalitesini arttırmakta ve kamusal alanlardan eşit düzeyde faydalanma olanağı sağlamaktadır. Son yıllarda erişilebilirlikle ilgili çalışmalar Coğrafi Bilgi Sistemlerindeki (CBS) gelişmelerle birlikte hız kazanmıştır. Fakat gelişmekte olan ülkelerle ilgili yapılmış çalışma sayısı oldukça azdır.
Bu çalışmada Adana’da semt parkı erişim düzeyinde yer alan yaya güzergahlarının konfor düzeyleri fiziksel ve iklimsel koşullar doğrultusunda belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma yaya öncelikli ulaşım planlarının oluşturulmasında karar vericilere yol gösterici olması beklenmektedir. Çalışma alanı Adana’nın en yoğun kullanılan parklarından birisi olan Hayal Parkı’n yaya erişiminin sağlandığı 15 dakikalık (800 m) yürüme mesafesinde yer alan bölgeden oluşmaktadır. Çalışmanın yöntemi 4 temel aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada çalışmada kullanılan değerlendirme ölçütleri literatür taraması aracılığı ile belirlenmiş ve erişilebilirlik, güvenlik ve konfor olmak üzere üç ana faktör altında toplanmıştır. İkinci aşamada yaya güzergahlarının konfor düzeyleri belirlenen 15 farklı kriter bazında alanda yapılan gözlem çalışmalarıyla değerlendirilmiştir. Üçüncü aşamada CBS tabanlı çok kriterli analizler aracılığı ile yaya güzergah konforları değerlendirilmiştir ve belirlenen her bir kriter katman olarak tanımlanmıştır. Son aşamada ise güvenilir, uygun ve uygulanabilir somut verilerle planlama stratejilerine yansıtılabilecek önerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada konut dokusu içinde kalan sokaklardaki yaya yollarının genel olarak orta düzeyde uygun olduğu, kaldırım üzerinde fiziksel açıdan yaya ulaşımını engelleyecek pek çok fiziksel unsurların (aydınlatma direği, elektrik panoları, çöp kutuları, bitki çukurları, kaldırımın park yeri olarak kullanılması vb.) yer aldığı, bulvarlar ve ana yol kenarlarında yer alan yaya güzergahlarının genişlik, donatı, estetik ve konfor açıdan daha uygun olduğu sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaya Güzergah Konforu, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Yürünebilirlik, Çok Kiterli Karar Verme




Corresponding Author: Müge Ünal Çilek, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık Fakültesİ



LookUs & Online Makale