YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Searching for Alternatives: What is a Way Out of the Impasse in Planning and Planning Practice? [Megaron]
Megaron. 2021; 16(4): 583-592 | DOI: 10.14744/megaron.2021.15807  

Searching for Alternatives: What is a Way Out of the Impasse in Planning and Planning Practice?

Ayda Eraydın
Department of City and Regional Planning, Middle East Technical University Faculty of Architecture, Ankara, Turkey

In the current era, there is an increasing disappointment related to planning practice, about the neoliberal agenda that led to increased inequality, democratic deficit, and the exclusion of disadvantaged groups for the benefit of groups with power in the decision-making mechanisms. The current debates emphasise the rise of neoliberal governmentality brought an impasse in planning. That said, this paper address one major question: How does literature respond to the impasse of the existing planning process and planning practice? The literature review summarises the two strands of response: struggle for democratic politics and decision-making and search for effective and practical alternatives while improving the existing status and conditions of planning. Reviewing different proposals, the paper argues that what is needed is a resilient politics of planning that follows a heuristic approach and looks for the possible considering local dynamics that include social, political, and spatial relations and struggles instead of planning based on abstract and generalised principles. The last part of the paper is devoted to the main principles in building planning both responsive and reactive to the existing conditions.

Keywords: Communicative planning, conflict; democracy; neoliberal agenda; planning.


Seçenekleri Arayış: Planlamanın ve Planlama Pratiğinin Çıkmazından Çıkış Yolu Nedir?

Ayda Eraydın
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

İçinde yaşadığımız dönemde planlama ve planlama pratiği ile ilgili düş kırıklıkları ve kaygılar neoliberal ekonomik gündemin yol açtığı artan eşitsizlikler, demokrasideki eksiklikler ve dezavantajlı grupların karar süreçlerinden bazı güç gruplarının çıkarları doğrultusunda dışlanması gibi olumsuzluklar nedeniyle artmaktadır. Güncel tartışmalar, neoliberal yönetişimin planlamayı bir çıkmaza sürüklediğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede bu makale, önemli bir soruya odaklanmaktadır. Planlamanın ve planlama pratiğinin bugün yaşadığı çıkmazın üstesinden gelebilmek için mevcut yazında hangi tartışmalar ve öneriler geliştirilmektedir? Konu ile ilgili yazının irdelenmesi iki farklı yönelimi işaret etmektedir: demokratik politikanın ve karar süreçlerinin gerçekleşmesi için mücadele etmek veya planlamanın mevcut konum ve koşullarını iyileştirerek etkin ve uygulanabilecek seçenekleri araştırmak. Farklı önerilerin irdelenmesi, genel ve gerçeklikten soyutlanmış yaklaşımlar yerine değişen koşullara dayanıklı ve uyum sağlayabilecek bir planlama yaklaşımının gerekli olduğunu gösterirken, bu yaklaşımın deneysel bir ele alışla ve sosyal, siyasal ve mekânsal ilişkileri ve çatışmaları dikkate alarak mümkün olabileceği iddia edilmektedir. Makalenin son bölümü, mevcut koşullara duyarlı ve tepkili bir planlama yaklaşımının ana ilkelerine odaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İletişimsel planlama, çatışma; demokrasi; neoliberal gündem; planlama.


Ayda Eraydın. Searching for Alternatives: What is a Way Out of the Impasse in Planning and Planning Practice?. Megaron. 2021; 16(4): 583-592

Corresponding Author: Ayda Eraydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale