YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 3
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Evaluation of Architectural Spatial Quality in Patients’ Rooms in the Context of User Satisfaction in General Hospitals: A Case study in Gaziantep [Megaron]
Megaron. 2013; 8(2): 61-75 | DOI: 10.5505/MEGARON.2013.09797  

Evaluation of Architectural Spatial Quality in Patients’ Rooms in the Context of User Satisfaction in General Hospitals: A Case study in Gaziantep

Aslı Sungur Ergenoğlu1, Anıl Tanrıtanır2
1Yıldız Technical University, Faculty Of Arcjhitecture, Department Of Architecture, Istanbul, Turkey
2Zirve University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Gaziantep, Turkey

Healthcare facilities are being evaluated throughout the world determine to what extent they are meeting the needs of patients. Evidence-based research is gaining importance in Turkey as hospital designers strive to increase patients’ satisfaction. In this paper, we will examine the results of a case study conducted to evaluate the spatial quality of patients’ rooms in the context of their satisfaction. Two private general healthcare buildings in Gaziantep were examined in the case study. We chose to evaluate private hospitals because we assumed they would have better conditions than state hospitals. We also took into consideration that these healthcare institutions are in the process of accreditation. Surgeries are frequently conducted here and long-term stays are common. In order to evaluate the subject thoroughly, we used a both a questionnaire and a checklist to gather information. Problems with the spatial quality of the rooms will be identified in the discussion chapter. The examples chosen for the study have showed significant development in available services and space. Using the data obtained from the case study, we have chosen three categories of design criteria through which to evaluate these facilities. Findings will be presented under the headings of function, aesthetics and safety in the results chapter.

Keywords: Healthcare buildings, patient room floor; patient room; patient care unit; architectural space quality; patient satisfaction.


Genel Hastanelerde Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Hasta Odalarında Mimari Mekân Kalitesinin İrdelenmesi: Gaziantep İlinde Bir Alan Çalışması

Aslı Sungur Ergenoğlu1, Anıl Tanrıtanır2
1Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Zirve Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Gaziantep, Türkiye

Sağlık yapılarının, yeni gelişmelerle bağlantılı şekilde, kanıta dayalı olarak yeniden değerlendirilip, mevcut ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanması, dünya çapında yoğun şekilde ele alınan bir konu haline gelmiştir. Türkiye’de de, tasarlanacak hastanelerin kullanıcıların ihtiyaç ve memnuniyetini sağlaması açısından kanıta dayalı araştırmalar önem kazanmaktadır. Makale kapsamında, genel sağlık yapılarında, kullanıcı memnuniyeti bağlamında hasta odalarında mimari mekân kalitesinin irdelenmesi amacı ile yapılan alan çalışmasının sonuçları sunulmaktadır. Yapılan alan çalışmasında Gaziantep ilindeki örnekler incelenmiştir. Alan çalışması kapsamında incelenecek kurumların, fiziki şartlarının daha olumlu olduğu varsayılan, akreditasyon hazırlıkları yapan ve cerrahi bölümleri yoğun çalışan, tek kişilik oda kullanımın yoğun olduğu, dolayısıyla hasta odalarının öneminin ve kullanım süresinin fazla olduğu, özel hastaneler olmaları ölçütleri gözetilmiştir.
Alan çalışmasında değerlendirme yöntemi olarak; bir anket çalışması yürütülmüştür. Anket çalışmasını takiben, hazırlanan bir kontrol listesi doldurulmuştur. Seçilen örneklerin, akreditasyon alma hazırlıkları ve özel hastaneler olmalarının getirdiği rekabete dayalı hizmet ve fiziksel mekâna ait çabalar ile belirgin bir gelişme göstermelerine rağmen; mimari mekân kalitesi açısından sorunlarının bulunduğu tespit edilmiştir.
Alan çalışmasının sonucunda elde edilen veriler gözönüne alınarak, hasta odalarında kullanıcı memnuniyeti açısından mimari mekân kalitesi bağlamında dikkat edilmesi gereken tasarım ölçütleri; sonuçlar bölümünde; işlev, estetik ve güvenlik başlıkları altında toplanarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hasta bakım ünitesi, hasta yatak katı; hasta odaları; kullanıcı memnuniyeti; mimari mekân kalitesi; sağlık yapıları.


Aslı Sungur Ergenoğlu, Anıl Tanrıtanır. Evaluation of Architectural Spatial Quality in Patients’ Rooms in the Context of User Satisfaction in General Hospitals: A Case study in Gaziantep. Megaron. 2013; 8(2): 61-75

Corresponding Author: Aslı Sungur Ergenoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale