YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 3
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Does the Urban Regime Theory Provide an Appropriate Theoretical Framework for Analysis of Urban Politics in the Context of the Urbanization Process in Turkey? A Theoretical Discussion [Megaron]
Megaron. 2009; 4(1): 16-26

Does the Urban Regime Theory Provide an Appropriate Theoretical Framework for Analysis of Urban Politics in the Context of the Urbanization Process in Turkey? A Theoretical Discussion

Mehmet Hakan UZBEK1, İclal DİNÇER1
Department of City and Regional Planning, Yildiz Technical University,Faculty of Architecture, Istanbul, Turkey

Since the 1980’s, the urban regime theory has been one of the most widely used theoretical frameworks in the field of the analysis of urban politics. Seeking a synthesis between the pluralist and structuralist approaches, it focuses on semi-formal and cross-sectoral networks of relationships in cities that are formed around a particular agenda by actors who have a shared sense of purpose. By doing so, they bring together complementary resources and gain the “capacity to govern” in cities. The aim of this article was to discuss theoretically whether the urban regime theory can be applied in the context of the urbanization process in Turkey. Coalitions being formed by different groups of the society and playing a significant role in the urbanization process of the country show some similarities with the regime concept provided by the theory. From this point of view, the theory seems to be appropriate; however, in order to avoid concept-stretching, some points of concern that remind the researcher of the core of the theory should always be kept in mind.

Keywords: Urban regime theory; analysis of urban politics; the urbanization process in Turkey.


Kentsel Rejim Kuramının Türkiye’deki Kentleşme Dinamiklerinin Açıklanmasında Uygulanabilirliği Üzerine Kuramsal Bir Tartışma

Mehmet Hakan UZBEK1, İclal DİNÇER1
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul İstanbul.

Kentsel rejim kuramı, 1980’lerdeki ortaya çıkışından bu yana kentsel siyasal yapı çözümlemelerinde en sık kullanılan kuramsal çerçevelerdendir. Çoğulcu ve yapısalcı yaklaşımlar arasında bir orta yol bulmaya çalışan kuram, belirli bir gündem ve ortak hedefler çerçevesinde kaynaklarını birleştiren farklı sektörlerden aktörlerce oluşturulan ve kendisini sürekli kılarak toplumdaki önderliği ele geçiren yarı formel ilişki ağları -yani rejimler- üzerinde durmaktadır. Bu makalenin amacı, kentsel rejim kuramının, Türkiye’deki kentleşme sürecinin siyasal boyutunun incelenmesi ve açıklanması bakımından uygun bir çerçeve sunup sunmadığını kuramsal olarak tartışmaktır. Ülkemizdeki kentleşme biçiminde önemli rol oynayan ve toplumun farklı kesimlerince oluşturulan uzlaşı ve ittifakların kimi yönleriyle kuramca çizilen kavramsal çerçeveyle örtüştüğü gözükmektedir. Bununla birlikte diğer coğrafyalarda olduğu gibi Türkiye’de de rejim kuramı bağlamında yapılan kentsel siyasal yapı çözümlemelerinde kavram kargaşasına düşmemek adına özenli davranmak ve kuramın özünden ayrılmamayı sağlayacak temel bir takım noktaları gözden uzak tutmamak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel rejim kuramı; siyasal yapı çözümlemesi; Türkiye’nin kentleşme süreci.


Mehmet Hakan UZBEK, İclal DİNÇER. Does the Urban Regime Theory Provide an Appropriate Theoretical Framework for Analysis of Urban Politics in the Context of the Urbanization Process in Turkey? A Theoretical Discussion. Megaron. 2009; 4(1): 16-26


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale