YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Perceptual evaluation of street geometry by different groups based on pedestrian preferences [Megaron]
Megaron. 2022; 17(3): 486-500 | DOI: 10.14744/megaron.2022.03411  

Perceptual evaluation of street geometry by different groups based on pedestrian preferences

Leila Akbarishahabi
Department of City and Regional Planning, Cappadocia University Faculty of Architecture, Design and Fine Arts, Nevşehir, Türkiye

Generally, there is a positive relationship between the walking routes’ attractive physical features and pedestrians’ preferences for walking. Individuals’ preferences that emerge as a result of the perceptual evaluation and cognitive processes are affected by individual characteristics as well as the environment’s physical features. In recent years, in cities formed by rational designers, functionality has been emphasised, and users’ perceptions have been ignored. This study aimed to examine the differences between perceptions and preferences of different expertise and educational groups and emphasise that the user’s perceptions should be considered besides the experts’ opinions who define the formal qualities of the space in urban design projects. One of the most important walking route’s physical features is its form and geometry, and it is effective on individuals’ perceptual evaluations and preferences. In this study, keeping the other factors affecting perception constant, preferences regarding street forms – Straight or Curved – were investigated with two different groups, 72 participants who were educated in the urban design field and 87 participants who were not educated in this field. Five street views consisting of straight and curved street options were shown to the participants, and they were asked to determine their preferred option with reason. As a result of comparing the data obtained from the responses of two groups, while the participants who received urban design education mainly preferred streets with straight geometry, the other group preferred curved streets. In the study, two concepts were greatly emphasised for reasons of preferences: Order and Mystery. While the participants who were educated in the urban design field explained the reason for preferring the street with the Order descriptive mainly, other participants mostly used the Mystery descriptive as a reason for preference.

Keywords: Geometry, mystery; order; preference; street


Yaya Tercihlerine Bağlı Farklı Gruplar Tarafından Sokak Geometrisinin Algısal Değerlendirilmesi

Leila Akbarishahabi
Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü; Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi; Kapadokya Üniversitesi; Türkiye

Genel olarak, yürüyüş yollarının çekici fiziksel özellikleri ile yayaların yürüyüş tercihleri arasında pozitif bir ilişki vardır. Bireylerin algısal değerlendirme ve bilişsel süreçleri sonucunda ortaya çıkan tercihleri, çevrenin fiziksel özelliklerinin yanı sıra bireysel özelliklerinden de etkilenmektedir. Son yıllarda akılcı tasarımcıların oluşturduğu kentlerde işlevsellik ön plana çıkarılmış, kullanıcıların algıları göz ardı edilmiştir. Bu çalışma, farklı uzmanlık ve eğitim gruplarının algı ve tercihleri arasındaki farklılıkları incelemeyi ve kentsel tasarım projelerinde mekanın biçimsel niteliklerini tanımlayan uzman görüşlerinin yanı sıra kullanıcı algılarının da dikkate alınması gerektiğini vurgulamayı amaçlamıştır. Yürüyüş rotasının en önemli fiziksel özelliklerinden biri formu ve geometrisidir ve bireylerin algısal değerlendirmeleri ve tercihleri üzerinde etkilidir. Bu çalışmada, algıyı etkileyen diğer faktörler sabit tutularak, kentsel tasarım alanında eğitim almış 72 katılımcı ve bu alanda eğitim almamış 87 katılımcı olmak üzere iki farklı grupla - Düz veya Eğri - sokak formlarına ilişkin tercihleri incelenmiştir. Katılımcılara düz ve kavisli sokak seçeneklerinden oluşan beş sokak görünümü gösterilmiş ve tercih ettikleri seçeneği gerekçeleriyle belirlemeleri istenilmiştir. İki grubun yanıtlarından elde edilen verilerin karşılaştırılması sonucunda kentsel tasarım eğitimi alan katılımcılar ağırlıklı olarak düz geometrili sokakları tercih ederken, diğer grup kavisli sokakları tercih etmiştir. Çalışmada tercih sebebi olarak iki kavram üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur: Düzen ve Gizem. Kentsel tasarım alanında eğitim almış katılımcılar sokağı tercih etme nedenlerini ağırlıklı olarak Düzen betimleyicisi ile açıklarken, diğer katılımcılar tercih nedeni olarak daha çok Gizem betimlemesini kullanmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Tercih, Geometri, Gizem, Düzen, Sokak


Leila Akbarishahabi. Perceptual evaluation of street geometry by different groups based on pedestrian preferences. Megaron. 2022; 17(3): 486-500

Corresponding Author: Leila Akbarishahabi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale