YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 1
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The Effectiveness of Cultural Property and Conservation Learning in Elementary Education and Evaluation of the Contribution of Non-Governmental Organizations [Megaron]
Megaron. 2014; 9(2): 85-102 | DOI: 10.5505/MEGARON.2014.02996  

The Effectiveness of Cultural Property and Conservation Learning in Elementary Education and Evaluation of the Contribution of Non-Governmental Organizations

Meltem Uçar
Mersin University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture

Cultural heritage definition, with its tangible and intangible meanings, introduces places that are a part of daily life in the concern of conservation efforts. With this context, conservation has become the concern of daily life and saddling users with more responsibility. With this respect, people need to be aware of the values and importance of cultural heritage and their individual role in its conservation. To develop public awareness for conservation of cultural heritage, it is necessary to start awareness studies in childhood education. In recognition of the importance of raising the awareness of children, cultural heritage concepts have been included in Turkish primary school education programs. Additionally, a number of awareness studies have been carried out by non-governmental organizations up to date. This paper aims to evaluate the cultural heritage concept in social science programs in elementary education and discuss the potential contributions of awareness studies carried out by non-governmental organizations to education system. In the first part of the paper, the place of individuals in conservation studies is emphasized, followed in the second part by cultural heritage learning areas in social science programs in elementary education and in the third part by the results of the survey held to evaluate students' learning degrees. The forth part evaluates awareness-raising studies carried out in international and national level by non-governmental organizations. The last part proposes a number of criteria to be considered when attempting to raise cultural heritage education among children.

Keywords: Cultural heritage, Conservation, Awareness, Children, Social Science Programs, Non-Governmental Organizations


İlköğretim Düzeyinde Kültür Varlığı ve Koruma Konularındaki Eğitiminin Etkinliği ve Sivil Toplum Örgütlerinin Eğitime Katkısının Değerlendirilmesi

Meltem Uçar
Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Kültür varlığı tanımı somut ve somut olmayan değerlerin tüm anlamlarıyla günlük hayatta kullanılan yapı ve alanları içermekte ve bunların koruma kapsamına alınmasını gerektirmektedir. Bu yapısı ile koruma, kullanıcıların günlük yaşamını ilgilendirir hale gelmekte ve topluma sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenle kişilerin tarihi yapı ve alanların sahip oldukları değerler ve önemi hakkında bilgi sahibi olması ve korumanın gerekliliği ile bu gereklilik içinde kendi sorumluluklarının bilincine varması, kültür varlıklarının korunması konusunda temel etkenler arasındadır. Kişilerin tarihi yapı ve alanların korunması konusunda bilinç sahibi olmaları için, çocukluk dönemlerinden itibaren bu konuda farkındalıklarının oluşturulması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’de kültür varlıkları ile ilişkili konular ilköğretim müfredatında yer almaktadır. Ayrıca, sivil toplum örgütleri de çocuklara yönelik koruma farkındalık çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim düzeyinde mevcut müfredatta Sosyal Bilgiler dersinde yer alan koruma ile ilgili kazanımları incelemek ve sivil toplum örgütlerince yürütülen koruma farkındalık çalışmalarının örgün eğitime olası katkılarını değerlendirmektir. Bu çerçevede korumada kullanıcıların yerini içeren birinci bölümün ardından, ikinci bölümde ilköğretim 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde kültür varlığı ve koruma ile ilişkili tanımlanmış olan kazanımlar verilmekte ve üçüncü bölümde örnek anket çalışması üzerinden kazanımların gerçekleşme durumu değerlendirilmektedir. Dördüncü bölümde farkındalık oluşturmada yurtdışında ve ülkemizde sivil toplum örgütleri tarafından yürütülmekte olan çalışmalar sunulmaktadır. Son bölümde ise ülkemizde ilköğretim düzeyindeki çocuklara yönelik kültür varlıkları ve koruma eğitiminin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kültür varlığı, Koruma, Farkındalık, Çocuk, Sosyal Bilgiler Dersi, Sivil Toplum Örgütleri


Meltem Uçar. The Effectiveness of Cultural Property and Conservation Learning in Elementary Education and Evaluation of the Contribution of Non-Governmental Organizations. Megaron. 2014; 9(2): 85-102

Corresponding Author: Meltem Uçar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale