YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Monumental Masonry Buildings Pre-Assessment Method Based on Risk Assessment [Megaron]
Megaron. 2012; 7(2): 79-93

Monumental Masonry Buildings Pre-Assessment Method Based on Risk Assessment

Meltem VATAN1, Gözün ARUN2
1Department of Architecture, T. C. İstanbul Aydın University, Florya Campus, Faculty of Engineering and Architecture, İstanbul, Turkey
2Department of Architecture, Yıldız Technical University, Beşiktaş Campus, Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

Depending on the construction period, geometrical typology, construction and organization of the structure, element size and construction material of historic monumental structures; constructed with bricks, stones, adobe and mortar, are diverse and very complicated. Structural safety is guaranteed by the codes, guidelines, and specifications for recently constructed concrete and steel buildings, but there is no specific criterion for evaluating the historic monumental buildings. This study presents a scoring system method for classifying the risk level of the historic monumental structures based on visual information. This method is based on the acquisition of visual data of the building by using the developed building inspection form, storage of the acquired data on the web database and evaluation of the risk score of the inspected building automatically by the computer database system.

Keywords: Masonry monumental building; risk level; visual inspection; pre-assessment.


Anıtsal Yığma Binalarda Ön-Değerlendirme Yöntemine Dayalı Risk Tespiti Anıtsal Yığma Binalarda Ön-Değerlendirme Yöntemine Dayalı Risk Tespiti

Meltem VATAN1, Gözün ARUN2
1T. C. İstanbul Aydın Üniversitesi, Florya Yerleşkesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Taş, tuğla, kerpiç ve harç ile inşa edilmiş anıtsal tarihi yığma yapılar; yapım dönemi, geometrik tipoloji, yapım biçimi, yapım tekniği, yapı elemanlarının boyutları ve malzemeleri bakımından çok çeşitli ve karmaşıktır. Son elli yıl içinde yapılan ve yeni yapılacak olan betonarme, çelik ve yığma yapıların güvenlik değerlendirmesi yönetmelik ve şartnamelerle yapılmaktadır, ancak tarihi yapıların değerlendirilmesine ilişkin yöntemler yaygın değildir. Bu çalışma, anıtsal yığma binaların görsel verilerle risk düzeyinin belirlenmesinde puanlama sistemine dayanan bir yöntem sunmaktadır. Çalışmada, geliştirilen “Yapı Tespit Formu” ile alanda yapıya ilişkin görsel veriler elde edilmiş, ardından bu veriler web tabanlı veri tabanına işlenerek sonuç risk puanı otomatik olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anıtsal yığma bina; risk düzeyi; görsel tespit; öndeğerlendirme.


Meltem VATAN, Gözün ARUN. Monumental Masonry Buildings Pre-Assessment Method Based on Risk Assessment. Megaron. 2012; 7(2): 79-93


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale