YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Cultural Heritage Study of Avanos, Cappadocia in Relation to its Waterfront [Megaron]
Megaron. 2015; 10(4): 595-609 | DOI: 10.5505/MEGARON.2015.00533  

Cultural Heritage Study of Avanos, Cappadocia in Relation to its Waterfront

Hülya Berkmen
Yıldız Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Urban And Regional Planning, Turkey

When historical development and identity of settlements is analyzed functionally, two very different formations stand out. One concerns man-made elements and their functions, which have been developed and enriched over time, and are present in every settlement. The second concerns elements particular to a settlement that determine its role, history, and identity, and dictate its functions. The present study addresses water as the reason for the existence of certain settlements. The region of Cappadocia is located on the banks of Kızılırmak River, or “Red River,” which is the longest river in the second largest basin in Turkey. While the Kızılırmak has played an active role in both the physical formation and cultural structure of the region, it has had a greater effect on the identity, development, and economic structure of the settlement of Avanos, located on the river’s banks. Here, the “water element” includes not only the Red River, but all water resources, such as streams that feed the river and ground water. The relationship with water and its effects on the historical process and identity of Avanos is discussed, with an emphasis on the tourism economy and planning issues of the region.

Keywords: Waterfront settlements, cultural heritage; tourism economy.


Avanos Kültür Varlıkları Çalışması, Kapadokya Bölgesinde Suyun İzi

Hülya Berkmen
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Yerleşmelerin tarihsel süreçleri, gelişimleri, kimlikleri işlevsel açıdan irdelendiğinde temelde birbirinden farklı iki oluşum dikkat çekmektedir. Bunlardan birisi her yerleşmede var olan ve yerleşmeler tarafından zaman içinde geliştirilen, zenginleştirilen, insan eliyle oluşturulan öğeler ve bu öğelere bağlı olarak gelişen işlevler, ikincisi ise sadece bazı yerleşmelerde var olan ve söz konusu yerleşmelerin kimliğini, tarihini, üstlendikleri rolleri belirleyen, yerleşmenin işlevlerinin oluşmasını sağlayan öğelerdir. Bu makalede bazı yerleşmelerde var olan ve yerleşmelerin varoluş sebebi olan “su” öğesi üzerinde durulmaktadır. Araştırmaya konu olan Kapadokya Bölgesi Türkiye’nin ikinci en büyük su havzasının içinde ve en uzun akarsuyu olan Kızılırmak’ın kıyısında yer almaktadır. Kızılırmak Kapadokya ve Kayalık Kapadokya bölgesinde diğer yerleşmelerden daha büyük bir etkiyi Avanos’un kimliği, ekonomik yapısı ve gelişme sürecinde göstermiştir. Bu çalışmada Avanos yerleşmesinin tarihsel süreci, su ile ilişkisi ve bu ilişkinin yerleşme kimliği üzerindeki etkileri, turizm ekonomisi bağlamında alanın planlama sorunları ile birlikte tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kıyı yerleşmeleri, kültürel miras; turizm ekonomisi.


Hülya Berkmen. Cultural Heritage Study of Avanos, Cappadocia in Relation to its Waterfront. Megaron. 2015; 10(4): 595-609

Corresponding Author: Hülya Berkmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale